Pretensioonid

 

PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED SOOJUSPUMPADELE


Kõikidele Firefox OÜ poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud soojuspumpadele saab esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.Aeg algab soojuspumba üleandmisest  tarbijale (edaspidi nimetatud ka „ostja“), kusjuures eeldatakse,et üleandmise ajaks on originaaldokumendilt nähtuv ostukuupäev.

Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisilselliste Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel,milliste kasutamise välistamine või piiramine poolte kokkuleppega pole lubatud.

Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate Toote konstruktsiooni-,valmistamise-,ja tooraine defektide kõrvaldamist Firefox OÜpoolt volitatud hooldaja poolt kliendi juures või hooldustöökojas,tagamaks Toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse.Pretensiooni alla ei kuulu Toote kasutamise õpetamine,reguleerimine,hooldus,puhastus,kaubandusliku välimuse taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine,mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus.Pretensiooni saab esitada ainult sellele Tootele,mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt Toote kasutusjuhendile.

Pretensiooni alla ei kuulu Tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid(sh.purunemised),mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

- Transpordikahjustustest,mis on tekkinud peale Toote üleandmist ostjale;
- Toote hoolimatust või mitte sihipärasest hoidmisest,kasutamisest või ülekoormamisest;
- Toote ebaõigest kasutamisest,hooldamisest,paigaldamisest või ühendamisest,sh.voolu või veevõrku ühendamisel,ning Toote kasutamisel,hooldamisel,paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide  ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
- Toote konstruktsioonide muutmisest,mis kahjustavad Tootele tootja poolt antud omadusi;
- Maaletoojast sõltumatutel põhjustel,sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus,lühised,nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed,õnnetusjuhtumid,äike,vesi,tulekahju,vee kvaliteet,katlakivi,ning muud välised mõjurid;
- Toote kasutamisest lisavarustusega,mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
- Kui Toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
- Ostja süülisest tegevusest.

Vea ilmnemisel  ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest paigaldajale/edasimüüjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates.Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama.Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama Toote mudeli,ostukuupäeva ja koha,Toote numbri ja seeria numbri(nagu nähtub Toote etiketilt)ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.


Kõik pretensioonid esitatakse Firefox OÜ poollt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Firefox OÜ poolt volitatud hooldustöökojad.Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates.Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda Toote remondi asemel asendamist või lepingust taganeda ja nõuda Toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul,kui tegemist on suure ulatusliku veaga,mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt.Maaletoojal on õigus keelduda Toote asendamisest ja tagastamisest,kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes Toote parandamisegaebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.

Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel,et vigased varuosad ja sõlmed,mis vahetatakse uutega,kuuluvad garantiiandjale, va. Toote demonteerimine ja uuesti paigaldamine
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik  ja raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja vahenditega,ning on ostjale tasuta.Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toote transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,lahendab vaidluse Firefox OÜ spetsialist.

 

Lugupidamisega
Firefox OÜ